foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

.Regulamin dostępu do internetu (wifi ZLOCIEN)

rozmiar tekstu:

Regulamin korzystania z dostępu do internetu dla gości S.U. „Złocień”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi dostępu do Internetu – HotSpot (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu świadczonej przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Złocień”, ul. Szpitalna 31, 43-450 Ustroń.

 2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna, będąca gościem ośrodka, zwana dalej „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do HotSpot.

 3. Regulamin dostępny jest pod adresem www.sanatorium.neostrada.pl i obowiązuje każdego, kto podłączy się do HotSpot. W przypadku braku akceptacji niniejszego regulaminu, użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpot.

 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2015r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

§2. Zobowiązania i zastrzeżenia S.U. „Złocień”

 1. W ramach realizacji usługi S.U. „Złocień” zapewni dostęp do sieci Internet w wybranych obszarach obiektu.

 2. Dostęp do Internetu odbywa się w dwóch trybach: bezpłatnym lub płatnym na stanowisku wyposażonym w komputer stacjonarny.

 3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

 4. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz). W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci WiFi. Następnie należy wybrać sieć o nazwie ZLOCIEN. Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła. Hasło należy uzyskać w recepcji przed logowaniem się do sieci WiFi.

 5. Podczas korzystania z sieci WiFi sanatorium, zabrania się korzystania z usług typu Peer to Peer. Jakiekolwiek próby korzystania z sieci P2P będą skutkować zablokowaniem dostępu urządzenia użytkownika do HotSpota.

 6. Jakiekolwiek próby skanowania portów, podłączenia się do urządzeń infrastruktury sieciowej, ataków na urządzenia sieciowe, używania programów niepożądanych w sieci będą skutkowały konsekwencjami w postaci blokady urządzenia użytkownika oraz ewentualnego dalszego postępowania.

§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

 2. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

 3. Użytkownik powinien posiadać program antywirusowy zapewniający bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników sieci.

 4. W przypadku wykrycia masowego rozsyłania e-maili urządzenie użytkownika zostanie potraktowane jako serwer spamu i dostęp do Internetu zostanie zablokowany.

 5. Użytkownik korzystając z usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety.

§4. Cennik korzystania ze stanowiska internetowego

 1. Na stanowisku stacjonarnym odpłatność za dostęp do Internetu za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z usługi wg cennika usług dodatkowych.

§5. Zastrzeżenia – wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia zasad regulaminu, S.U. Złocień zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do HotSpota.

 2. S.U. Złocień nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

 3. S.U. Złocień zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

 4. S.U. Złocień nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:

 • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika

 • ujawnienia danych użytkownika

 • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

§6. Postanowienia końcowe

 1. S.U. Złocień zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.